Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

www.keyiflimoda.com Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi www.keyiflimoda.com ile www.keyiflimoda.com sitesine üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanmasından itibaren akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: www.keyiflimoda.com
Üye: Siteye üye olan ve Sitede sunulan Hizmetlerden, yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.
Kampanya: Hizmetin Sitede satışı işlemi ile ilgili süreçtir.
Kampanya Süresi: Ürünlerin Sitede satışa arz edildiği dönem.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, ürünlerin sitede satışı ve bu kapsamda www.keyiflimoda.com tarafından sunulacak hizmetlerin yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Üye, Sitede yer alan hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini ve işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.2 Üye, Siteye erişmek ve Sitede işbu Sözleşme kapsamında işlem yapmak amacıyla kullanacağı kullanıcı ismi ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kullanıcı ismi ve şifresinin güvenliği ve saklanması ile ilgili tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara istinaden www.keyiflimoda.com doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Üye, www.keyiflimoda.com yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.keyiflimoda.com her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4.4 Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.5 Üye, www.keyiflimoda.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.keyiflimoda.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin işbu Sözleşme hükümlerine veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.keyiflimoda.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.6 www.keyiflimoda.com kaynaklanmayan herhangi bir teknik sebepten ve/veya üçüncü kişi eylem ve işlemlerinden Siteye ulaşılamaması halinde, Üye, www.keyiflimoda.com sorumlu olmayacağını ve www.keyiflimoda.com’ den herhangi hak, alacak ve zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. www.keyiflimoda.com Hak ve Yükümlülükleri

5.1 www.keyiflimoda.com, Sitede ürünlerin Üyelere Kampanya Süreleri boyunca sunulması ve ürünlerin satışının gerçekleştirilmesini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 www.keyiflimoda.com, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler yapabilir. Yapılan bu değişiklikler ilgili Üyelerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, www.keyiflimoda.com tarafından ilgili hizmetlerin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyelere duyurulur.

5.3 www.keyiflimoda.com üyelik ücretsizdir. www.keyiflimoda.com istediği zaman, Sitede belirtmek suretiyle, hizmetleri ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Sitede bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan Üyelere de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

6. Gizlilik Politikası

www.keyiflimoda.com, Sitede, Üyelerle ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikasında belirtilen haller haricinde herhangi bir şekilde üçüncü kişi veya şirket ile paylaşmayacağını veya bilgileri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları www.keyiflimoda.com ait ve/veya www.keyiflimoda.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, www.keyiflimoda.com telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez; aksi takdirde www.keyiflimoda.com doğacak tüm zararını ve lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

8. Sözleşme Değişiklikleri

www.keyiflimoda.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.keyiflimoda.com, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.keyiflimoda.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.keyiflimoda.com,den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.keyiflimoda.com gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

11.1 Taraflar, işbu Sözleşmenin Üye tarafından ve/veya www.keyiflimoda.com tarafından feshedilmedikçe, Taraflar arasında geçerli olacağını ve yürürlükte kalacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2 www.keyiflimoda.com, Üyelerin işbu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle www.keyiflimoda.com uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

12. www.keyiflimoda.com Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, www.keyiflimoda.com kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; www.keyiflimoda.com yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Yürürlülük

İşbu sözleşme Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üyelik Sözleşmesiyle veya www.keyiflimoda.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçin:

E-posta: admin@kokoshtekstil.com

EK-1 Gizlilik Politikamız

www.keyiflimoda.com, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, kişi adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. www.keyiflimoda.com, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

c. Üyenin, Üyelik Sözleşmesine ve/veya hukuka aykırı olarak üçüncü şahısların yasal haklarını ihlal etmesi,

www.keyiflimoda.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

www.keyiflimoda.com gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sitenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

www.keyiflimoda.com kullanıcılara ve kullanıcıların Sitenin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (kurabiye – cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

www.keyiflimoda.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. www.keyiflimoda.com değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm